معاینات بینایی جهت پیشگیری از تنبلی چشم با استفاده از چارت در مهدکودک قصرخورشید(پیشگامان ایران)

معاینات بینایی جهت پیشگیری از تنبلی چشم بااستفاده از چارت در مهدکودک قصرخورشید (پیشگامان ایران)

گزارش تصویری